Ogłoszenie o naborze na strażnika miejskiego

                                                                                                                                     

Szczecinek, 03.09.2018 r.

SM 1100.5.2018 

                                                                                           

Straż Miejska w Szczecinku

  ogłasza

nabór na jedno stanowisko strażnika miejskiego

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie ochrona porządku publicznego zgodnie z ustawą o strażach gminnych (miejskich) w tym m.in. podejmowanie interwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, ochrona zgromadzeń i imprez publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej, działania w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli.

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie zasadnicze: 2 250,00 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, po 1 roku zatrudnienia możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awansu na stanowisko młodszego strażnika , „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia,  świadczenia socjalne, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe.   

 Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • ukończone 21 lat
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • nienaganna opinia
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
 • strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
  za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej

 Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • ogólna wiedza na temat działalności straży miejskiej
 • uprawnienia z zakresu ratownictwa medycznego
 • umiejętność obsługi Word i Excel
 • znajomość topografii Szczecinka
 • aktywność sportowa
 • znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • prawo jazdy kat. B

 Warunki Pracy:  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy, z przewagą fizycznego; wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie zmianowym (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne); praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca na terenie  Szczecinka, wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego; prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, stosowanie środków przymusu bezpośredniego; praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej; praca na stanowisku związanym z odpowiedzialnością.

 Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

 • podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo CV, koniecznie zawierające następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), posiadane wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia)
 • podpisany własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo list motywacyjny
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisana własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku, siedziba: ul. Karlińska 15, 78-400 Szczecinek moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko strażnik miejski.”

 UWAGA: jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

 W toku rekrutacji, kandydaci będą zobowiązani do: przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn), ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, a także podpisania oświadczeń o posiadanym obywatelstwie, korzystaniu z pełni praw publicznych i nienagannej opinii.

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Szczecinku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 0%. Informujemy, że niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest pełna sprawność fizyczna, zgodnie
 z art. 24 pkt 6 tejże ustawy.

 Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 13.09.2018 r. godz. 15:00

 • pocztą na adres: Straż Miejska Szczecinku, ul. Karlińska 15, 78-400 Szczecinek, z dopiskiem ,,oferta pracy – SM 1100.5.2018” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego)
 • osobiście (osobiste składanie dokumentów jest możliwe jedynie w dni robocze, od poniedziałku
  do piątku, w godzinach 07:00 – 15:00), w siedzibie Straży Miejskiej w Szczecinku przy
  ul. Karlińskiej 15 w Szczecinku
 • pocztą elektroniczną na adres: strazmiejska@szczecinek.net.pl – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – SM 1100.5.2018”.

 Dodatkowe informacje:

 • Osoby zaproszone do udziału w teście sprawności fizycznej, przed przystąpieniem do ćwiczeń, będą zobowiązane do podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej. Rodzaje ćwiczeń na teście: uginanie ramion w podporze przodem – tzw. „pompki” (minimum 20/30 sekund), siady z leżenia tyłem – tzw. „brzuszki” (minimum 22/30 sekund), przysiady (minimum 24/30 sekund), bieg na 1 000 m (maksymalny czas 4,25 minut).
 • Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji, której one dotyczą.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie wskazanych w ogłoszeniu o wynikach naboru będzie można odebrać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Szczecinku w dni robocze w godzinach 07.00-15.00 prze okres miesiąca od daty opublikowania wyników naboru. Po upływie tego okresu dokumenty będą odesłane kandydatowi na adres podany przez niego do korespondencji. Usunięte również będą wiadomości przesłane drogą e-mailową zawierające dokumenty określonych powyżej kandydatów.
 • Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: strazmiejska@szczecinek.net.pl lub telefonicznie: 94 374 05 44.
 • Informacje o Straży Miejskiej w Szczecinku można znaleźć w Internecie: www.sm.szczecinek.pl, bip.sm.szczecinek.pl

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku; inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej w Szczecinku jest Jarosław Dudek, adres kontaktowy: iod@sm.szczecinek.pl ; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Aplikant, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 1 miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych; ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko strażnik miejski; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

Komendant

Straży Miejskiej w Szczecinku

STATYSTYKI

03.12 - 09.12.2018

Liczba zgłoszeń: 58
Liczba interwencji: 100
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 22
Dowóz zwierząt do schroniska: 5

11 - 12 - 2018

Tygodniowy raport

W okresie od 03.12.2018 r. do 09.12.2018 r. strażnicy podjęli 100 interwencji w stosunku do 99 osób. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawni 22 zdarzenia. W pięciu przypadkach udzielano pomocy w uruchomieniu samochodów oraz założono sześć blokad na koła pojazdów.

Więcej Czytaj dalej