Ogłoszenie o naborze na strażnika miejskiego

 

                                                                                                Straż Miejska w Szczecinku

                                                                                                                  ogłasza

                                                                               nabór na jedno stanowisko aplikanta (strażnika miejskiego)

 Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie ochrona porządku publicznego zgodnie
z ustawą o strażach gminnych (miejskich)
w tym m.in. podejmowanie interwencji związanych
z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, ochrona zgromadzeń i imprez publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej, działania w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli.

 Oferujemy: stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie zasadnicze: 2 250,00 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, po 1 roku zatrudnienia możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awansu na stanowisko młodszego strażnika , „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia,  świadczenia socjalne, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe.   

 Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • ukończone 21 lat
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • nienaganna opinia
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
 • strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
  za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • ogólna wiedza na temat działalności straży miejskiej
 • uprawnienia z zakresu ratownictwa medycznego
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka) oraz programów komputerowych Microsoft Office
 • znajomość topografii Szczecinka
 • aktywność sportowa
 • prawo jazdy kat. B 

Warunki Pracy:  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy, z przewagą fizycznego; wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie zmianowym (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne); praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca na terenie  Szczecinka, wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego; prowadzenie  pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, stosowanie środków przymusu bezpośredniego; praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej; praca na stanowisku związanym z odpowiedzialnością.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

 • CV napisane własnoręcznie lub klawiaturowo i podpisane własnoręcznie, koniecznie zawierające następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), posiadane wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia)
 • List motywacyjny napisany własnoręcznie lub klawiaturowo i podpisany własnoręcznie
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji podpisane własnoręcznie

UWAGA: jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji. 

W toku rekrutacji, kandydaci będą zobowiązani do: przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn), ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, a także podpisania oświadczeń o posiadanym obywatelstwie, korzystaniu z pełni praw publicznych i nienagannej opinii. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Szczecinku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 0%. Informujemy, że niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest pełna sprawność fizyczna, zgodnie
 z art. 24 pkt 6 tejże ustawy. 

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 12.10.2018 r. godz. 15:00

 • pocztą na adres: Straż Miejska Szczecinku, ul. Karlińska 15, 78-400 Szczecinek, z dopiskiem ,,oferta pracy – SM 1100.5.2018” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego)
 • osobiście (osobiste składanie dokumentów jest możliwe jedynie w dni robocze, od poniedziałku
  do piątku, w godzinach 07:00 – 15:00), w siedzibie Straży Miejskiej w Szczecinku przy
  ul. Karlińskiej 15 w Szczecinku
 • pocztą elektroniczną na adres: strazmiejska@szczecinek.net.pl – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – SM 1100.6.2018”.

Dodatkowe informacje:

 • Osoby zaproszone do udziału w teście sprawności fizycznej, przed przystąpieniem do ćwiczeń, będą zobowiązane do podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej. Rodzaje ćwiczeń na teście: uginanie ramion w podporze przodem – tzw. „pompki” (minimum 20/30 sekund), siady z leżenia tyłem – tzw. „brzuszki” (minimum 22/30 sekund), przysiady (minimum 24/30 sekund), bieg na 1 000 m (maksymalny czas 4,25 minut).
 • Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji, której one dotyczą.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie wskazanych w ogłoszeniu o wynikach naboru będzie można odebrać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Szczecinku w dni robocze w godzinach 07.00-15.00 prze okres miesiąca od daty opublikowania wyników naboru. Po upływie tego okresu dokumenty będą odesłane kandydatowi na adres podany przez niego do korespondencji. Usunięte również będą wiadomości przesłane drogą e-mailową zawierające dokumenty określonych powyżej kandydatów.
 • Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: strazmiejska@szczecinek.net.pl lub telefonicznie: 94 374 05 44.
 • Informacje o Straży Miejskiej w Szczecinku można znaleźć w Internecie na stornie www.sm.szczecinek.pl,  szczegóły  naborze na stronie BIP  www.bip.sm.szczecinek.pl w zakładce NABÓR

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Szczecinku możliwy jest na adres e-mail : iod@sm.szczecinek.pl  ; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Aplikant, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 1 miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych; ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko strażnik miejski; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Ogłoszenie o naborze 1100.6.2018

 Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku

 

STATYSTYKI

13.05 -19.05.2019

Liczba zgłoszeń: 37
Liczba interwencji: 101
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 33
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 8

21 - 05 - 2019

Tygodniowy raport

W okresie od 6.05.2019 r. do 12.05.2019 r. strażnicy podjęli 101 interwencji w stosunku do 89 osób. Mieszkańcy Szczecinka w tym czasie zgłosili 37 interwencje. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawni 33 zdarzenia

Więcej Czytaj dalej