Ogłoszenie naboru na 2 wolne stanowiska pracy

Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku

ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy- strażnik miejski

 Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie,

2) Wiek minimum 21 lat,

3) Korzystanie z pełni praw publicznych,

4) Wykształcenie minimum średnie,

5) Nienaganna opinia,

6) Dobra sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

7) Niekaralność sądowa,

 Wymagania dodatkowe:

1) Wskazane jest posiadanie dodatkowych uprawnień np. z zakresu ratownictwa medycznego, instruktorskie z zakresu sportów walki,

2) Preferowane są osoby zamieszkujące w Szczecinku,

3) Znajomość obsługi komputera programy Word, Excel,

4) Preferowana znajomość języków obcych,

5) Prawo jazdy min kat. B.

6) Preferowane osoby, które ukończyły szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich),

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:Zgodne z art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (czerwiec 2017 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Straży Miejskiej w Szczecinku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 0,00 %.

Warunki pracy na danym stanowisku:  teren gminy miejskiej Szczecinek

Informacje dodatkowe: osoba podejmująca pracę na stanowisku strażnika miejskiego po raz pierwszy zatrudniana jest na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe na strażnika miejskiego zakończone egzaminem.

 Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny pisany odręcznie,

2) życiorys (CV),

3) kserokopia świadectw pracy,

4) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych

    studiów),

5) kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6) referencje,

7) kwestionariusz kandydata (CV),

8) potwierdzenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

9) mężczyźni kserokopia książeczki wojskowej.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej 
w Szczecinku, pocztą elektroniczną na adres: strazmiejska@szczecinek.net.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Straży Miejskiej 
w Szczecinku z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego w terminie do dnia  2 listopada 2017r. /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/. 

Decyduje data wpływu do Straży Miejskiej w Szczecinku.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę w trybie art. 23 ust.1 pkt 1  na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.992) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

                                                                                               KOMENDANT

                                                                                      Straży Miejskiej w Szczecinku

                                                                                          GRZEGORZ GRONDYS

załączniki do pobrania stronie BIP  http://bip.sm.szczecinek.pl/nabor/

STATYSTYKI

13.05 -19.05.2019

Liczba zgłoszeń: 37
Liczba interwencji: 101
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 33
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 8

21 - 05 - 2019

Tygodniowy raport

W okresie od 6.05.2019 r. do 12.05.2019 r. strażnicy podjęli 101 interwencji w stosunku do 89 osób. Mieszkańcy Szczecinka w tym czasie zgłosili 37 interwencje. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawni 33 zdarzenia

Więcej Czytaj dalej