Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej Szczecinku jest Komendant Straży Miejskiej Szczecinku, ul. Karlińska 15 , 78-400 Szczecinek;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Straży Miejskiej Szczecinku jest możliwy pod numerem tel. 94 374 05 44 wew. 26 lub adresem email: iod@sm.szczecinek.pl ;
 3. Dane osobowe przetwarzane w Straży Miejskiej Szczecinku są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a,b,c,d,e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania wykroczeniom, prowadzenia czynności wyjaśniających, wykrywania i ścigania czynów zabronionych oraz ochrony przed zagrożeniami dla porządku publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej Szczecinku mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
 6. Dane osobowe przetwarzane w Straży Miejskiej Szczecinku będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Straży Miejskiej Szczecinku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do urzędu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Straży Miejskiej Szczecinku przysługuje prawo żądania od Komendanta Straży Miejskiej Szczecinku dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Straży Miejskiej Szczecinku zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;
 11. Dane osobowe przetwarzane w Straży Miejskiej Szczecinku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

STATYSTYKI

08.10 - 14.10.2018

Liczba zgłoszeń: 55
Liczba interwencji: 97
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 20
Dowóz zwierząt do schroniska: 5

18 - 10 - 2018

Honory i podziękowania dla Burmistrza Miasta

W dniu dzisiejszym (czwartek 18.10) funkcjonariusze straży miejskiej odwiedzili sesję Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta.

Więcej Czytaj dalej