Uwaga obowiązkowa deratyzacja

Przypominamy że w miesiącu październiku przypada termin obowiązkowej deratyzacji. Obowiązek ten wynika z § 24 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczecinka, który został przyjęty przez radnych. Obowiązkowa deratyzacja przeprowadzana jest w mieście dwa razy w roku: w marcu i październiku. Wtedy to każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek wyłożyć trutkę na szczury lub też skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która zajmuje się zwalczaniem gryzoni Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obiekty i obszary Miasta Szczecinek:

1) obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności, obiekty gospodarcze, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki wielolokalowe,

2) domy mieszkalne i obiekty gospodarcze nieprzyłączone do kanalizacji sanitarnej,

3) zabudowane miejsca na pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych,

4) pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich,

5) targowiska miejskie,

6) szalety publiczne.

Zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu Wykroczeń, kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

STATYSTYKI

03.12 - 09.12.2018

Liczba zgłoszeń: 58
Liczba interwencji: 100
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 22
Dowóz zwierząt do schroniska: 5

11 - 12 - 2018

Tygodniowy raport

W okresie od 03.12.2018 r. do 09.12.2018 r. strażnicy podjęli 100 interwencji w stosunku do 99 osób. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawni 22 zdarzenia. W pięciu przypadkach udzielano pomocy w uruchomieniu samochodów oraz założono sześć blokad na koła pojazdów.

Więcej Czytaj dalej