Uwaga obowiązkowa deratyzacja

Przypominamy że w miesiącu październiku przypada termin obowiązkowej deratyzacji. Obowiązek ten wynika z § 24 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczecinka, który został przyjęty przez radnych. Obowiązkowa deratyzacja przeprowadzana jest w mieście dwa razy w roku: w marcu i październiku. Wtedy to każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek wyłożyć trutkę na szczury lub też skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która zajmuje się zwalczaniem gryzoni Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obiekty i obszary Miasta Szczecinek:

1) obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności, obiekty gospodarcze, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki wielolokalowe,

2) domy mieszkalne i obiekty gospodarcze nieprzyłączone do kanalizacji sanitarnej,

3) zabudowane miejsca na pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych,

4) pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich,

5) targowiska miejskie,

6) szalety publiczne.

Zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu Wykroczeń, kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

STATYSTYKI

13.05 -19.05.2019

Liczba zgłoszeń: 37
Liczba interwencji: 101
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 33
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 8

21 - 05 - 2019

Tygodniowy raport

W okresie od 6.05.2019 r. do 12.05.2019 r. strażnicy podjęli 101 interwencji w stosunku do 89 osób. Mieszkańcy Szczecinka w tym czasie zgłosili 37 interwencje. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawni 33 zdarzenia

Więcej Czytaj dalej