Zakaz spalania odpadów zielonych

Zbliża się okres jesienny jak co roku powtarza się pytanie dotyczące możliwości spalania pozostałości roślinnych (trawa, liście, gałęzie itp.) wyjaśniamy, że na terenie miasta Szczecinka  obowiązuje zakaz spalania tzw.(pozostałości roślinnych) odpadów biodegradowalnych.

Przepis to regulujący to art. 191 w związku z art 155 Ustawy o odpadach z 2012 r. który mówi że zabrania się termicznego przekształcania odpadów (spalania odpadów) poza instalacjami - spalarniami. Zakaz ten dotyczy również odpadów roślinnych, gdyż są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Tak więc na terenie objętym uchwałą Rady Miasta Szczecinek nie można spalać w ogniskach odpadów roślinnych ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (trawa, liście, drobne gałęzie o długości do 50 cm, itp.), gdyż odpady te objęte są obowiązkiem selektywnego zbierania przez cały rok.

JAK ZATEM POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI ZIELONYMI POCHODZĄCYMI Z OGRODÓW I INNYCH TERENÓW ZIELONYCH?

Odpady zielone z ogrodów i innych terenów zielonych to odpady nadające się doskonale do kompostowania i nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami! Najlepszą metodą zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest kompostowanie w miejscu ich wytworzenia, czyli w przydomowych kompostownikach. Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je również przekazywać dla PGK w brązowych workach zgodnie z harmonogramem wywozu nieczystości. Odpady zielone przyjmowane są również w składowisku odpadów  w byłej Trzesiece. 

STATYSTYKI

13.05 -19.05.2019

Liczba zgłoszeń: 37
Liczba interwencji: 101
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 33
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 8

21 - 05 - 2019

Tygodniowy raport

W okresie od 6.05.2019 r. do 12.05.2019 r. strażnicy podjęli 101 interwencji w stosunku do 89 osób. Mieszkańcy Szczecinka w tym czasie zgłosili 37 interwencje. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawni 33 zdarzenia

Więcej Czytaj dalej