Uwaga zmiana przepisów

Od lipca miejsca i stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych „na niebiesko”.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku (Dz.U.2015.1314 z dnia 2015.09.07) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, precyzuje jak powinny wyglądać prawidłowo oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych:

  • 2. Znaki i sygnały drogowe niespełniające warunków określonych w § 1: 2) pkt 2 lit. d niniejszego rozporządzenia w zakresie pkt 5.2.4 i 5.2.9.3,

zostaną zastąpione znakami i sygnałami drogowymi spełniającymi te warunki w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

W przypadku gdy "Znak P-20 "koperta " stosuje się w celu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych należy wewnątrz "koperty" umieścić symbol osoby niepełnosprawnej   "Znak P-24 "  

 

 Stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej."

 

UWAGA: Dopuszcza się stosowanie znaku P-20 samodzielnie bez znaku D-18a „parking — miejsce zastrzeżone”.

Miejsca i stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych muszą mieć prawidłowe wymiary, zawierać wymagane rozporządzeniem elementy graficzne a także być w wymalowane odpowiednim kolorem. W razie nieprawidłowości w istniejącym oznakowaniu (także brak barwy niebieskiej) wykroczenia dopuszcza się zarówno zarządca drogi publicznej (art. 85 k.w.) jak i zarządca drogi wewnętrznej (art. 85a k.w.), albowiem i ten drugi, w myśl art. 10 ust. 10a - podmioty zarządzające tymi drogami, ustalając organizację ruchu na tych drogach stosuje znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z ustawy i jej przepisów wykonawczych, ponosząc zarazem samodzielnie koszt oznakowania.

 

STATYSTYKI

09.04 - 15.04.2018

Liczba zgłoszeń: 65
Liczba interwencji: 109
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 8
Dowóz zwierząt do schroniska: 8

22 - 04 - 2018

35 Bieg Uliczny Memoriał Winanda Osińskiego

Święto biegania w Szczecinku zakończone – 35 Bieg Osińskiego przeszedł do historii. Nad porządkiem i bezpieczeństwem uczestników, między innymi, czuwali strażnicy miejscy.

Więcej Czytaj dalej